شماره جاری: دوره 33، شماره 194، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-389 

درگذشتگان

صفحه 273-289

ناصرالدین انصاری


نکته | حاشیه | یادداشت

صفحه 349-372

رسول جعفریان؛ حسین شیخ؛ سید رضا باقریان موحد؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ مرتضی کریم ینیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

دوره انتشار
دو ماهنامه