شماره جاری: دوره 33، شماره 198، بهمن و اسفند 1401 

حافظ و سلطان احمد جلایر

صفحه 141-164

فرزاد ضیائی حبیب‌آبادی


| نکته | حاشیه | یادداشت

صفحه 261-267

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش


درگذشتگان

صفحه 269-280

ناصر الدین انصاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

دوره انتشار
دو ماهنامه