شماره جاری: دوره 35، شماره 205، فروردین و اردیبهشت 1403 

چند جاینام دیگر شاهنامه

صفحه 191-205

داود منشی زاده؛ سیّد احمدرضا قائم‌مقامی


درگذشتگان

صفحه 471-478

ناصرالدین انصاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

دوره انتشار
دو ماهنامه