شماره جاری: دوره 34، شماره 201، مرداد و شهریور 1402 

عبدالله بن عباس و فقه شیعی

صفحه 121-139

حمیدرضا تمدن؛ ویلفرد مادلونگ


درگذشتگان

صفحه 337-352

ناصرالدین انصاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

دوره انتشار
دو ماهنامه