شماره جاری: دوره 34، شماره 203، آذر و دی 1402 

نکته، حاشیه، یادداشت

صفحه 371-387

جویا جهانبخش؛ علی رحیمی واریانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

دوره انتشار
دو ماهنامه