دوره و شماره: دوره 34، شماره 204، بهمن و اسفند 1402 
الهیات تفویض و تأثیر آن بر اندیشة فقهی

صفحه 141-152

حسین مدرسی طباطبائی؛ محمد جاودان


درگذشتگان

صفحه 331-347

ناصرالدین انصاری


بررسی یک مسئلۀ فقهی: ازدواج متعه (ترجمۀ فصلی از کتاب «نص و تفسیر: مکتب فقهی امام صادق»)

صفحه 351-387

حسین مدرسی طباطبائی؛ مرتضی کریمی نیا؛ سیدمحمدکاظم مددی الموسوی