نسخه خوانی (37) مروری بر جُنگ محمد هادی مازندرانی از اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن دوازدهم هجری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75484

چکیده

اصطلاح جُنگ شامل مجموعه ‏هایی می شود حاوی رسائل، یادداشت‏ها، اشعار و گزیده نکات تاریخی و دینی که شخصی اهل ذوق، آن را در طول سالیان گردآوری کرده است. برخی از آنها رنگ ادبی یا تاریخی دارد، چنان که شماری هم صبغه دینی دارد. جُنگ محمد هادی مازندرانی ـ نواده مجلسی اول ـ یکی از دهها جنگی است که از دوره صفوی برجای مانده است. در این اثر، یادداشت هایی از علمای مختلف ثبت شده و شماری از آن ها نیز یادداشت های خود مازندرانی است. بعد از وی نیز کسانی در این جنگ مطالبی افزوده‏اند. این جنگ همانند جنگ های دیگر این دوره، نقش مهمی در شناساندن جنبه های فرهنگی و ادبی شهر اصفهان و نواحی مختلف آن دارد. 

کلیدواژه‌ها