فهرست مقاله‌های فارسی دربارۀ دائرةالمعارف و دائرةالمعارف‌نویسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2024.75497

چکیده

گردآوردن و نظم‌بخشیدن به گفتارها و جستارها دربارۀ دائرةالمعارف، از آغاز ورود این‌گونه به ایران تا به امروز، نه‌تنها دسترسی به آنها را برای اطلاع‌جویان آسان می‌کند، بلکه علایق و سلایق موضوعی یا کاستی‌های تحقیقی را نیز می‌نمایاند و از این‌رو شاید پاشیدن بذر چون‌وچرایی شود در عرصۀ دائرةالمعارف‌نویسی ایران. گردآوری مقاله‌های فارسی با موضوع دائرةالمعارف و دائرةالمعارف‌نویسی پیشینۀ قابل توجهی ندارد. به‌جز اهتمامی ددر جای خود ارزشمند که غالباً گزیده‌ای از مقاله‌های روزنامه‌ها و نیز مصاحبه‌ها را تا سال 1377 دربر می‌گیرد (مقاله‌های 258 و 259 همین فهرست)، کار دیگری در این‌باره سراغ نداریم. مقاله‌نامۀ حاضر با این هدف تدوین شده است تا شروعی باشد برای پرکردن این کاستی. این فهرست مقاله‌هایی را دربر می‌گیرد که به زبان فارسی در نشریات ایران (به‌جز روزنامه‌ها) و همچنین در مجموعه مقاله‌ها از ابتدا تا پایان 1401 چاپ شده است.