دوره و شماره: دوره 34، شماره 203، آذر و دی 1402 
نکته، حاشیه، یادداشت

صفحه 371-387

جویا جهانبخش؛ علی رحیمی واریانی