نکته، حاشیه، یادداشت: شرحی فارسی بر بخشی از ریاض المسائل + چند یادداشت تاریخی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75493

چکیده

در میان شروح و حاشیه‌نویسان ریاض المسائل که تعداد سی اثر از آنها نام برده شد و نوشته شده است، از شرح و حاشیه ریاض المسائل، تألیف و ترجمه به فارسی تألیف محمود بن محمدمهدی موسی اصفهانی تاکنون نام برده نشده است. در اینجا نسخه‌ای از آن را که در اختیار بود، معرفی می‌کنیم.