دربارۀ فرهنگ و زبان قوم لک (2): مدخل «لک» از دانشنامۀ ایرانیکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2024.75482

چکیده

مدخل لک از دانشنامۀ ایرانیکا، مدخلی است مهم و طرف رجوع در مطالعات و تتبعات اخیر دربارۀ مردم لک. لیکن این مدخل، علیرغم دقت نظر نویسندگان و ویراستاران دانشنامۀ ایرانیکا، متضمن خطایا و خبایایی است که می­بایست در وقت رجوع، ملاحظات مربوط به آن نکات را در نظر آورد و تصحیحشان داشت. در برگردان حاضر، سعی شده است تا این نکات حتی­المقدور تصحیح گردند و ترجمه­ای پیراسته و پالوده از این مدخل عرضه گردد که محققان و متتبعان آینده را بیش از پیش به ­کار آید.

کلیدواژه‌ها