نسخه شناسی مصاحف قرآنی (18) قرآن کوفی 6 سطری ابوالعلاء سودآور، اهدایی به کتابخانه و موزۀ ملی ملک، و دیگر اجزای آن در جهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75488

چکیده

شمار قرآن‌های کوفی شش سطری به جا مانده از سده‌های نخست هجری چندان زیاد نیست. یکی از این نسخه‌های قرآنی کوفی شش سطری که احتمالاً در اواخر سدۀ دوم هجری کتابت شده، اثری است که معدود اوراق پراکندۀ آن در اکنون در ایران و نیز در برخی کتابخانه‌ها و موزه‌های جهان نگهداری می‌شود، اما همگی از منطقۀ ایران به جاهای دیگر انتقال یافته‌اند. مقالۀ حاضر با شناسایی و گردآوری تصاویر اوراق باقی مانده از این قرآن کهن کوفی، این اثر را از جهت متنی، و نسخه‌شناختی بررسی و به تفصیل معرفی می‌کند. نویسنده بر این باور است که این مصحف را می‌توان در شمار کهن‌ترین تلاش‌های کوفی نویسی در ایران یا عراق دانست که از فرهنگ کتابت قرآن و کتاب آرایی قرآنی در ایران تأثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها