بررسی اشعار انوری در جنگ یحیی توفیق و معرفی شش بیت نویافتۀ او

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75478

چکیده

انوری از جمله شاعرانی است که اشعارش هم در روزگار خودش مورد استقبال واقع شد و هم در باقی دوران‌ از جایگاه والایی در ادبیات فارسی برخوردار بوده ‌است. جنگ‌نویسان نیز مانند باقی اهالی ادب به انوری و اشعارش توجه ویژه‌ای داشتند. به همین خاطر، یکی از منابع مهمی که برای دستیابی به اشعار انوری و ضبط‌های صحیح آن وجود دارد، جنگ‌ها و سفینه‌های شعری است. در این مقاله کوشیده‌ایم اشعار انوری را در دستنویسی معروف به «جنگ یحیی توفیق» محفوظ در کتابخانۀ توفیق یحیی ترکیه -و به روایت ترقیمه، کتابت 754ه.ق- بررسی کنیم. برای این کار اولاً، اشعار نویافتۀ او را که در دیوان انوری به تصحیح مرحوم مدرس رضوی و همچنین مرحوم نفیسی نیامده بود، معرفی کرده‌ایم. ثانیاً، اشعاری را که تنها در دیوان مرحوم نفیسی آمده است نقل کرده‌ایم و در انتها، نکاتی را دربارۀ برخی ابیات دیگر جنگ و تصحیح پیشین این ابیات ذکر کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها