نوشتگان (۵)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75477

چکیده

در شمارۀ پنجم «نوشتگان»، نخست به نوشته‌های فارسی کهن از شرق دور پرداخته و برگی بازیافته از همین ناحیه را عرضه کرده‌ایم. در بخش دیگر، دربارۀ تحوّل -a (< -ag < -aka-) پایانی واژه‌ها به -e بحث و نمونه‌هایی پیش نهاده شده‌است که ممکن است کهن‌ترین شواهد این تبدیل باشد.

کلیدواژه‌ها