دوره و شماره: دوره 35، شماره 205، فروردین و اردیبهشت 1403 
چند جاینام دیگر شاهنامه

صفحه 191-205

داود منشی زاده؛ سیّد احمدرضا قائم‌مقامی


درگذشتگان

صفحه 471-478

ناصرالدین انصاری