چند جاینام دیگر شاهنامه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2024.75868

چکیده

در این مقاله تعدادی دیگر از جای‌نام‌های شاهنامه از کتاب داود منشی‌زاده دربارۀ جغرافیای شاهنامه به فارسی ترجمه شده است. جاینام‌هایی که در این مقاله دربارۀ آنها بحث شده، عبارت‌اند از: کوه سپند، کلات، چَرَم، لادن/ لاین، مَیَم، بیژن. نویسنده در ضمن بحث اطلاعات کتاب‌های پهلوی و اوستایی و نوشته‌های جغرافیایی و تاریخی فارسی و عربی را با آگاهی‌های مندرج در شاهنامه سنجیده تا جای دقیق یا تقریبی این مکان‌ها را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها