سَدیدُالدّین اَعوَر یا خیّام؟ (کاوشی در باب انتساب یک رباعی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75870

چکیده

در‌هم‌آمیختگیِ سروده‌های شاعران با یکدیگر، شاید عمری به درازای تاریخ ادبیّات داشته باشد. در این میان رباعی که کوچک‌ترین قالب شعری است، به دلایلی چند بیش از قوالب دیگر در معرض سرگردانی واقع شده است. ما در این مقاله، در باب یک رباعی که در میانۀ حکیم عمر خیّام و سدید‌الدّین اعور (شاعر و نویسندۀ سدۀ 7 ق) سرگردان است، کاوِشی کرده‌ایم و با ارائۀ دلایل و شواهد، تعلّق این رباعی به سدیدالدّین اعور را نزدیک به یقین دانسته‌ایم.

کلیدواژه‌ها