نوشتگان (۶): از ایرانی میانه به نو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75862

چکیده

در ششمین شماره از سلسله ‌مقالات «نوشتگان»، نخست به فعل «سگالیدن» و صورت‌های مختلف آن و سپس به بازمانده‌های اسم brāh/brāz در نوشته‌های کهن فارسی پرداخته شده‌است؛ در بخش پایانی بخشی از یک مقاله (از شوبن، ۲۰۲۳) به فارسی برگردانده شده‌است که موضوع آن یک تحوّل آوایی در زبان بلخی و گنداری است.

کلیدواژه‌ها