عهد کتاب (4)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75875

چکیده

عهد کتاب بخش جدیدی در مجله «آینه» پژوهش است که در آن به معرفی کتاب‌های تازه در حوزه مطالعات اسلامی، مطالعات ادیان، تاریخ، فرهنگ و هنر جوامع مسلمان می‌پردازیم. الویت در معرفی کتاب‌هایی است که به فارسی ترجمه نشده‌اند و از سوی ناشران معتبر منتشر شده‌اند.
سه کتابی که در این شماره معرفی می‌شوند، عبارت‌اند از:
تاریخ اجتماعی زنان در دوره متاخر عثمانی: نگرش های نو
تاریخ عباسیان: یک تاریخ
ساخت جنسیت در روایت جهان‌شناختی آیین مانوی در دوره باستان متأخر