دوره و شماره: دوره 33، شماره 196، مهر و آبان 1401، صفحه 1-344 
زندیق

صفحه 163-172

فرانسوا دوبلوا؛ حسین مصطفوی کاشانی


بعضی جنبه‌های کتاب تهذیب الاخلاق مسکویه

صفحه 279-294

ریشارد والتسر؛ داوود حقی؛ حسین کیا


درگذشتگان

صفحه 323-344

ناصرالدین انصاری