نگاهی به تازه‌ترین ویراست دیوان مسعود سعد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74158

چکیده

دیوان مسعود سعد سلمان یکی از مهم‌ترین متن‌های تاریخ زبان و ادب فارسی است که از جنبه‌های گوناگون تاریخی و زبانی و لغوی سزاوار توجه و بررسی است. این متن گران‌سنگ با همۀ خطاهایی که در نقل و کتابت آن رخ داده است، سند استواری است که استادی و مهارت مسعود سعد سلمان را در به نظم درآوردن سخن فارسی و سرودن شعرهای اثرگذار نشان می‌دهد. دیوان مسعود سعد تاکنون بارها به چاپ رسیده است. بهترین تصحیح آن به همت محمد مهیار ده سال پیش منتشر شد و مورد توجه خوانندگان و پژوهشگران قرار گرفت. محمد مهیار پس از انتشاردادن این متن، جستجو در نسخه‌ها و سندهای دربردارندۀ سروده‌های مسعود سعد را کنار نگذاشت و با بررسی منابع جدید و مطالعۀ نقدها و بررسی‌های منتشرشده و نیز بازنگری در ضبط برخی از بیت‌ها، ویراست‌ دیگری از دیوان موردنظر به دست داد. در ویراست جدید پاره‌ای از خطاها برطرف شده است و بر اساس جنگ‌ها و منابع جنبی تصحیح، بیت‌های تازه‌ای وارد متن شده. به نظر نگارنده، ویراست کنونی بهترین ویراست دیوان مسعود سعد است؛ اما برای بهبود کار و رسیدن به اصیل‌ترین شکل سروده‌های مسعود سعد همچنان می‌توان گام‌هایی برداشت و اصلاحاتی را اعمال کرد. آنچه در سطرهای زیر از نظر خوانندگان می‌گذرد، دربردارندۀ نکته‌ها و پیشنهادهایی است که در مطالعۀ اجمالی ویراست موردنظر به ذهن نگارنده رسیده است.

کلیدواژه‌ها