کلیدواژه‌ها = خوانش متون
نسخه خوانی (34)

دوره 34، شماره 200، خرداد و تیر 1402، صفحه 219-245

رسول جعفریان


نسخه خوانی (33)

دوره 34، شماره 199، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 7-30

رسول جعفریان


نسخه خوانی (32): رساله در اثبات سلامت قرآن

دوره 33، شماره 198، بهمن و اسفند 1401، صفحه 165-188

رسول جعفریان


نسخه خوانی 31

دوره 33، شماره 196، مهر و آبان 1401، صفحه 5-26

رسول جعفریان


نسخه خوانی (29)

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 51-77

رسول جعفریان


نسخه خوانی (28)

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 15-40

رسول جعفریان


نسخه خوانی (27)

دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 121-144

علی جعفریان


نسخه خوانی (26)

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 91-118

رسول جعفریان


نسخه خوانی (25)

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 245-260

رسول جعفریان


نسخه خوانی 23

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 137-152

رسول جعفریان


زبان شاهنامه و برسری خوانی

دوره 31، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-80

جویا جهانبخش


نسخه خوانی 17

دوره 30، شماره 178، آبان 1398، صفحه 17-32

رسول جعفریان


نسخه خوانی 16

دوره 30، شماره 177، شهریور 1398، صفحه 18-31

رسول جعفریان


نسخه خوانی 15

دوره 30، شماره 175، اردیبهشت 1398، صفحه 27-36

رسول جعفریان


نسخه خوانی 14

دوره 29، شماره 173، دی 1397، صفحه 17-31

رسول جعفریان


نسخه خوانی 13

دوره 29، شماره 172، آذر و دی 1397، صفحه 37-51

رسول جعفریان


نسخه خوانی (12)

دوره 29، شماره 171، مرداد و شهریور 1397، صفحه 85-101

رسول جعفریان


نسخه خوانی (11)

دوره 29، شماره 170، خرداد و تیر 1397، صفحه 15-27

رسول جعفریان


نسخه خوانی (10)

دوره 29، شماره 169، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 43-69

رسول جعفریان


نسخه خوانی (9)

دوره 28، 167-168، بهمن و اسفند 1396، صفحه 41-59

رسول جعفریان


نسخه خوانی 8

دوره 28، شماره 166، مهر و آبان 1396، صفحه 23-44

رسول جعفریان


نسخه خوانی 7

دوره 28، شماره 165، مرداد و شهریور 1396، صفحه 29-58

رسول جعفریان


نسخه خوانی 6

دوره 28، شماره 164، خرداد و تیر 1396، صفحه 63-84

رسول جعفریان


نسخه خوانی (4)

دوره 27، شماره 162، بهمن و اسفند 1395، صفحه 10-21

رسول جعفریان