نسخه خوانی 13

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2018.66309

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دوازدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
رساله مشکوک از فیض کاشانی در دفاع از تصوف
وقف 119 کتاب از سوی شاه عباس اول بر آستانه عبدالعظیم حسنی در سال 1037
وقف کتابی در تفسیر برای مدرسه آقا کمال از سوی شاه سلطان حسین در سال 1129
ماده دوم عهدنامه ایران و عثمانی در سال 1239 ق در باره رعایت حال حجاج
خانه اصلی ما گوشه قبرستان است... شعری از ناصرالدین شاه قاجار

کلیدواژه‌ها