نسخه خوانی (27)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72307

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و هفتمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
 
استفتاء در باره یک دیگ وققی: نمونه ای از استفتاءات دوره قاجاری
شاه علی یزدی شیعی
شعری در باره ناصرالدین، دانش خواهی او و تأسیس دار الفنون و آوردن معلم از اطریش
اشعاری از صفایی خوانساری به خط خودش از سال 1110
دو آزاد نامه برای دو کنیزک گرجی از سال 1106 با گواهی علامه مجلسی
قحطی در اصفهان
چند یادداشت تاریخی
از ستایش شاه تا ستایش ملامحمدرضا مجتهد
دستوری عجیب برای نوشتن در روی عقیق
نامه کلیدار حرم امام حسین علیه السلام به یکی از مقامات صفوی برای درخواست کمک
  شعر ابوالقاسم قشیری علیه یک فلسفه خوان
شعر اسماعیل امیرخیزی در باره علامه محمد قزوینی
زنان قاجاری، در زمستان و پشت کرسی، رمان های فرنگی می خواندند

کلیدواژه‌ها