نسخه خوانی (9)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب نهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
•سندی مبنی بر آموزش نگارش سند گواهی سیادت اشخاص که اغلب توسط نقیب النقباء سادات یا کسانی که
از طرف او در شهرها نقابت داشتند نوشته و گواهی می شد.
•متن وقف نامه انیس الدوله )همسر ناصرالدین شاه( در نسخه ای از بحارالانوار
•درباره یک فرمان مذهبی از سوی پادشاه صفوی برای منطقه قفقاز
•فتوای به برابری ثواب شصت حج با یک ساعت رفتار به عدل حا کم در یک متن ادبی دوره اول قاجاری
•کریم خان زند و مردی که می گفتند کیمیا می داند
•نامه نگاری میرفندرسکی و میرداماد به شاه عباس برای رفع ظلم و تعدی از مردم
•انتخاب والی مرز ایران و ترکمنستان توسط شاه عباس
•چند یادداشت از سفرهای حج خاندان فیض و یادداشتی درباره درگذشت ملاصدرا

کلیدواژه‌ها