نسخه خوانی (25)

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

10.22081/jap.2021.70688

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و پنجمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
 یادداشت های از  علم الهدی روی نسخه از کسر اصنام الجاهلیه
نقدی از  عبدالحسیب پسر سید احمد علوی عاملی بر شهید ثانی در باره نماز جمعه
یادداشت های جالب یک عالم نطنزی از قرن یازدهم روی نسخه ای خطبة البیان
سال 1297، سال گرانی و ترقی حبوبات
علمای یزد!
کتابی متعلق به میرزا عبدالله افندی با مهر او
بندی از ملامحمد مقیما
تاریخ دقیق درگذشت سمهودی
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها