نسخه خوانی 7

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب هفتمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شر حاند:
•شاه سلطان حسین و سقوط اصفهان از کتاب شمس التواریخ اثر میرزا عبدالوهاب چهارمحالی اصفهانی
•سندی دیگر از تشیع سلسله پادوسپانی نور )شاخه اسکندری( در نیمه دوم قرن نهم هجری
•نقد صوفیان در یک دیوان از اواخر قرن یازدهم
•مراحل اداری تدوین یک فرمان در دوره صفوی از یک کتاب دعا
•خواب دیدن قطب الدین لاهیجی درخصوص سلطنت شاه سلیمان صفوی
•گزارشی پیرامون روزهایی که مردم می توانستند داخل خانه کعبه شوند
•نظر یک عالم بحرانی زمان شاه سلیمان درباره حکومت در عصر غیبت
•نکاتی تازه درباره قحطی سال 1288 ق.
•توضیحی درباره شهاب باران رجب سال 1286
•جستاری درباره صابئه از سید عبدالله بن نورالدین جزائری
•تازه هایی از جبل عامل، اهواز و تبریز از سال 1156 هجری
•یادداشت تاریخی باارزش دیگری در قحطی سال 1278
•درباره مسائل روضه خوانی در دوره قاجار

کلیدواژه‌ها