نسخه خوانی (11)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
دفاع از شریعت در دیوانی از دوره صفوی
وق فنامه نسخه ای از من لایحضره الفقیه در قزوین
سندی از دوره افشاریه
سکه نادرشاهی
خدای تعالی چنگیز خان را قوت داد
آلت دورنما و سمعک «عینک گوش » در اصفهان صفوی ساخته فرنگیان
شیخ حر عاملی و استفاده از بیتی فارسی در متن عربی
از قانون مسعودی ابوریحان بیرونی تا قانون ناصری میرزا نجم الملک غفاری اصفهانی

کلیدواژه‌ها