نسخه خوانی (29)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72872

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و نهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
 
یا که اندر عبارت ترکی / بش یوز آلتون دویست دینار است!
اعتنای حاکمان خراسان دوره قاجار به تاریخ بیهقی
یادداشتی از یک جرجانی در باره اورنگ زیب و اورنگ آباد در سال 1054
پزشکی سنتی حیوانی: خواص پزشکی اجزاء بدن شیر
زندگینامه خودنوشت استاد محمود شهابی خراسانی
تواریخ زندگی شیخ ابراهیم زنجانی
گواهی فقیر بودن یک شخص و درخواست کمک از مومنان برای او
تجربه همکاری و همراهی روحانیت با فتحعلی شاه قاجار

کلیدواژه‌ها