دوره و شماره: دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-389 
کلام شیعه دوازده امامی

صفحه 63-82

زابینه اشمیتکه؛ رضا پورجوادی؛ ابوالفضل غریبی


«بود و هست و خواهد بود»

صفحه 83-89

سید احمد رضا قائم­ مقامی


درگذشتگان

صفحه 379-389

ناصر الدین انصاری