دوره و شماره: دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-319 
باله

صفحه 41-47

سید احمدرضا قائم­ مقامی


نکته حاشیه یادداشت

صفحه 279-302

رسول جعفریان؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ فرزاد ضیایی حبیب آبادی؛ مهدی عسگری


دردگذشتگان

صفحه 303-317

ناصر الدین انصاری