نسخه خوانی (26)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.71412

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و ششمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
سندی از منازعه میان زرتشتی ها و مسلمانان در یزد (اواسط قرن سیزدهم هجری)
سندی در باره یک وقف از سال 1294
زلزله خوی و تبریز در سال 1259 قمری
تاریخ خوانی هم کار دشواری است!
تاریخ دقیق تولد شیخ بهایی و شهید ثانی از پشت یک نسخه
در باره نسخه دستنوشته کیانوری در نقد خاطرات انور خامه ای
قضاوت یک نویسنده قاجاری در باره علامه مجلسی و....
تفاوت مشی شیخ علی کرکی و شیخ بهایی در معاشرت با اهل سنت
علم هوا شناسی  ما تا دوره قاجار
شرح حال خودنوشت عبدالعلی معتمد الدوله در «تذکره صدر اعظمی»
متنی برای تعیین وکیل برای طلاق
فتوای شیخ بهایی در باره املاکی در خراسان
استفتاء در باره یک دیگ وققی: نمونه ای از استفتاءات دوره قاجاری

کلیدواژه‌ها