نقدنگاشت ترجمه های قرآنی (6) نقد و بررسی دو ترجمه برگزیده کتاب سال 1390، بخش سوم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.71421

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش رو، در تلاش است دو ترجمه از قرآن را (ترجمه سیدعلی گرمارودی و حسین استادولی) که حائز رتبه اول کتاب سال 1390 شده اند؛ ضمن مقایسه، در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این هدف، با بیان آیات 25 تا 34 از سوره  بقره هر دو ترجمه را مطابق با چاپ سوم ترجمه استادولی و چاپ دوم ترجمه گرمارودی، بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح می سازد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها