رگ رگ است این آبِ‌شیرین و آبِ‌شور بررسی و نقد فرهنگنامه تصوف و عرفان تألیف دکتر محمد استعلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.71418

چکیده

نگارنده در مقاله پیش رو پس از بیان پیشینه فرهنگنامه نگاری در حوزه تصوف و همچنین معرفی فرهنگِ حاضر، انتقاداتی نیز به ساختار و محتوای کتاب وارد ساخته‌است.
 
 

کلیدواژه‌ها