شماره جاری: دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-319 

باله

صفحه 41-47

سید احمدرضا قائم­ مقامی


نکته حاشیه یادداشت

صفحه 279-302

رسول جعفریان؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ فرزاد ضیایی حبیب آبادی؛ مهدی عسگری


دردگذشتگان

صفحه 303-317

ناصر الدین انصاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

دوره انتشار
دو ماهنامه