نسخه خوانی 36

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75318

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب سی و ششمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
سفرنامه چند خطی به عتبات
تاریخ درگذشت شیخ مرتضی انصاری
هجوم ملخ ها در سال 1254 ق در کربلا و 1267ق در شیراز از زبان یک شاهد عینی
«عدالت ظاهریه فرنگی‌ها» از علایم ظهور
کتابی به خط احسایی در خانه سید کاظم رشتیرساله جدول معرفت تواریخ در سنه 961 نوشته شد
تاریخ درگذشت محمد شاه قاجار
یادداشتی از ابوالقاسم طغری یغمایی
استکتاب برای رفع غم و غصه از سال 1264ق
یادداشتی از زنجان سال 1337 ق