رباعی «کم گوی و به‌جز مصلحت خویش مگوی...» از خواجه‌نصیرالدین طوسی نیست

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75307

چکیده

در بسیاری از صفحات مجازی و به تبع آن در کتاب فارسی پایۀ نهم، رباعیِ «کم‌گوی و به‌جز مصلحت خویش مگوی...» به غلط به خواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده شده است. یادداشت پیشِ رو می‌کوشد تا سیر انتساب‌های این رباعی به شاعران مختلف را در طول تاریخ ادب فارسی نشان دهد و در نهایت سرایندۀ اصلی آن را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها