نامۀ علامه محمد قزوینی به نشریۀ سلفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75319

چکیده

در نشریۀ «الفتح» که از نشریات سلفی منتشرشده در نیمۀ نخست قرن بیستم در مصر است، نامه‌ای از علامه محمد قزوینی منتشر شده که دربردارندۀ نکات جالب توجهی دربارۀ عقاید و مواضع وی است. در این نوشته، ترجمۀ متن فارسی این مقاله را آورده و چارچوب تاریخی نگارش آن را، که خود خالی از فایدۀ تاریخی نیست، توضیح داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها