دوره و شماره: دوره 24، شماره 140، خرداد و تیر 1392 
کتاب شناسی متنبی در ایران

صفحه 79-94

فاطمه اشراقی؛ سید محمد رضا ابن الرسول


معرفی گزارشی

صفحه 105-109

اسماعیل مهدوی راد


مجله های پژوهشی

صفحه 110-140

اسماعیل مهدوی راد


درگذشتگان

صفحه 116-124

ناصر الدین انصاری