مجلات فرانسوی، پلی برار حضور آثار مسلمانان در اروپای قرن نوزده و بیست

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در دو قرن نوزده و بیست، از میان اروپاییان، فرانسویان از طریق مجلات علمی همچون «جهان مسلمان» و «آسیا» برای اشاعه تفکر مسلمانان در جهان تلاشی درخور نموده‌اند. به طوری که فرانسویان برای انتقال اخبار جهان اسلام و عرب، بیشتر به سراغ آرای انسانی و عقیدتی مسلمانان می‌رفتند تا چشم‌انداز علمی جهان اسلام را برای اروپاییان به تصویر کشند. نویسنده در نوشتار حاضر با طرح مسئلۀ تعامل بین متفکران مسلمان و اروپایی از طریق انتشار این مجلات علمی، به اختصار از تلاش‌های علمی مسلمانان در قرون نوزده و بیست و فعالیت‌های غربیان در تحلیل آثار مسلمانان، یاد می‌کند. وی سپس به مجله جهان اسلام و محتوای آن که در هر شماره به معرفی کتاب‌ها و آثار متفکران جهان اسلام در دو حوزه الهیات و حقوق و جامعه‌شناسی می‌پرداخت، اشاره می‌نماید و نام برخی از این کتب را ذکر می‌کند. در نهایت، لیست مجلات علمی اروپا در سال‌های 1800 ـ 1900 و نمونه‌ای از تصویر صفحه اول مجله جهان مسلمان را ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها