تیپ شناسی دینی در سیستم معرفتی غزالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

ابوحامد محمد غزالی یکی از چهره‌های تأثیرگذار در فرهنگ اسلامی است. او در یکی از مسائل عمده عرصه جامعه‌شناسی دینی، یعنی تیپ‌شناسی دینی، مسئله مهمی را مطرح کرده است. نویسنده در نوشتار حاضر سعی دارد انواع دینداری و تیپ‌شناسی معرفتی غزالی را به بحث بگذارد و با واکاوی آنها به داوری نشیند. وی قبل از پرداختن به این مسئله، مطالب مختصری دربارۀ زندگی و تحصیل غزالی بیان می‌دارد. در ادامه به اختصار، تمایز غزالی و دکارت را در فلسفه و عقاید مربوط به دستیابی به حقیقت مطرح ساخته و انواع دینداری از نظر غزالی را واکاوی و در بوته نقد و بررسی قرار می‌دهد. در انتها با بیان نقد غزالی از فقهای زمان خود نوشتار را به پایان می‌رساند.

کلیدواژه‌ها