دوره و شماره: دوره 24، شماره 139، فروردین و اردیبهشت 1392 
بازخوانی متن مقدس از منظر زنان: نفسیر آمنه ودود از قرآن

صفحه 21-32

اسما بارلاس؛ مهرداد عباسی؛ متینه سادات موسوی


معرفی گزارشی

صفحه 101-104

اسماعیل مهدوی راد


مجله های پژوهشی

صفحه 105-109

اسماعیل مهدوی راد


درگذشتگان

صفحه 110-119

ناصر الدین انصاری