کتاب شناسی متنبی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ابوالطیب متنبی شاعر دوره عباسی، نه تنها بر شعر و ادب عربی که بر شعر و ادب فارسی تأثیر نهاده است تا آنجا که بسیاری از شاعران فارسی‌گوی، معانی او را اقتباس کرده و از درون‌مایه‌ها و عبارات شاعرانه‌اش در دیوان خود سود جسته‌اند. از این‌رو در گذر زمان، پژوهش‌های انبوهی در قالب پایان‌نامه،کتاب و مقاله در باب احوال و آثار این شاعر عرب و میزان تأثیرگذاری وی بر شاعران و ادبای ایرانی در ایران به چاپ رسیده است. نویسندگان درنوشتار حاضر سعی در ارائه کتابشناسی‌ای دربارۀ متنبی داشته‌اند تا از سویی پژوهش‌های پیش‌رو با سهولت بیشتری انجام و از سوی دیگر پژوهشگران از انتخاب موضوعات تکراری بازداشته شوند. نویسندگان، این کتابشناسی را به شیوه کتابخانه‌ای ـ بنیادی و به صورت الفبایی و در سه بخش پایان‌نامه، کتاب و مقاله و براساس مقاله «آیین تدوین کتابشناسی» تألیف محمد اسفندیاری تنظیم کرده‌اند. از این‌رو، براساس آن می‌توان دریافت که پژوهش‌های انجام‌گرفته در این باره از نظر ساختاری، تاریخی و محتوایی به چند دسته تقسیم شده و میزان پراکندگی آنها چگونه است. نویسندگان در پایان مقاله خود، به منظور تسهیل کار پژوهشگران، فهرست موضوعی پژوهش‌ها را درج نموده‌اند.