کلیدواژه‌ها = خوانش متون
تعداد مقالات: 19
1. نسخه خوانی 23

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 137-152

رسول جعفریان


3. زبان شاهنامه و برسری خوانی

دوره 31، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-80

جویا جهانبخش


4. نسخه خوانی 17

دوره 30، شماره 178، پاییز 1398، صفحه 17-32

رسول جعفریان


5. نسخه خوانی 16

دوره 30، شماره 177، تابستان 1398، صفحه 18-31

رسول جعفریان


6. نسخه خوانی 15

دوره 30، شماره 175، بهار 1398، صفحه 27-36

رسول جعفریان


7. نسخه خوانی 14

دوره 29، شماره 173، زمستان 1397، صفحه 17-31

رسول جعفریان


8. نسخه خوانی 13

دوره 29، شماره 172، آذر و دی 1397، صفحه 37-51

رسول جعفریان


9. نسخه خوانی (12)

دوره 29، شماره 171، مرداد و شهریور 1397، صفحه 85-101

رسول جعفریان


10. نسخه خوانی (11)

دوره 29، شماره 170، خرداد و تیر 1397، صفحه 15-27

رسول جعفریان


11. نسخه خوانی (10)

دوره 29، شماره 169، خرداد و تیر 1397، صفحه 43-69

رسول جعفریان


12. نسخه خوانی (9)

دوره 28، 167-168، بهمن و اسفند 1396، صفحه 41-59

رسول جعفریان


13. نسخه خوانی 8

دوره 28، شماره 166، مهر و آبان 1396، صفحه 23-44

رسول جعفریان


14. نسخه خوانی 7

دوره 28، شماره 165، مرداد و شهریور 1396، صفحه 29-58

رسول جعفریان


15. نسخه خوانی 6

دوره 28، شماره 164، خرداد و تیر 1396، صفحه 63-84

رسول جعفریان


16. نسخه خوانی (4)

دوره 27، شماره 162، بهمن و اسفند 1395، صفحه 10-21

رسول جعفریان


17. نسخه خوانی 5

دوره 28، شماره 163، بهمن و اسفند 1395، صفحه 29-52

رسول جعفریان


18. نسخه خوانی (3)

دوره 27، شماره 161، آذر و دی 1395، صفحه 33-43

رسول جعفریان


19. نسخه خوانی (2)

دوره 27، شماره 160، آذر و دی 1395، صفحه 33-43

رسول جعفریان