نسخه خوانی 14

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.66837

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دوازدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
نگار خانم دختر عباس میرزا، چه شعری روی سنگ مزار ابوعلی سینا نوشت؟
شرح حال خودنوشت سعید نفیسی در سال 1326
شبکه تلگراف ظل السلطان و مناطق اطراف اصفهان
یادداشتی از عصر ظل السلطان درباره مدرسه نوریه
خاطره ای از علی آباد و حسن آباد راه قم تهران
یادداشت هایی مهم از وضعیت مسجدالحرام و برخی از کتیبه های آن
اطلاعاتی درباره شاهان صفوی در یک نسخه
بیتی از شاه عباس اول

کلیدواژه‌ها