نسخه خوانی 16

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.67553

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب شانزدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخ هخوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
کرایه شتر از جده تا مکه چند است؟
اعتماد الدوله: قورچی باشی می تواند با سر برهنه در مجلس بزم شاهنشاهی حاضر شود
نسخه از کتاب بخاری وقف آستان قدس، موجود در کتابخانه مجلس
یک سند قاجاری از کرمجگان قم
راه راست برای شاه سلطان حسین صفوی

کلیدواژه‌ها