نسخه خوانی (12)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2018.66054

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دوازدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
•شعری از «مشتری » در تعریف قم و مدح حضرت معصومه علیها السلام
•ماده تاریخ مسجد گلشن استرآباد از 1249 ق
•کتاب های وقفی از قزوین بیرون نرود
•چند یادداشت تاریخی از یک مجموعه تاریخی باارزش از قرن دهم
•چند یادداشت پشت نسخه ای درباره زلزله
•شمارش دقیق اسبان دربار شاه عباس دوم
•در قرن دهم سا کنان سرزمین عثمانی درباره آخرالزمان چطور م یاندیشیدند؟
•خرید کتاب نهایة ابن اثیر در سال 1084 به قیمت دو هزار و پانصد دینار
•وقفنامه سلطانی برای شرح اصول کافی از کتب موقوفه مدرسه چهارباغ اصفهان

کلیدواژه‌ها