نسخه خوانی 23

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.69688

چکیده

 نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و سومین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
  کلاه، گرامافون و رادیو از علائم آخر الزمان
شصت و ششمین علامت آخر الزمان از نظر مبارکه ای
سوال و جواب جالب از میرزای شیرازی
نجوم و طب پاشنه آشیل علم در دنیای اسلام
از علامه حلی تا علامه مجلسی
ظهور مردی از اردبیل، یعنی شاه اسماعیل

کلیدواژه‌ها