نسخه خوانی (10)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسـنده در نوشـتار حاضـر در قالـب دهمیـن سلسـله انتشـارات بـا عنـوان نسـخه خوانـی، متـن چنـد نسـخه را مـورد مداقـه قـرار داده اسـت. ایـن متـون بدیـن شـرح انـد:
متــن یادداشــت و اشــعاری بــه عنــوان مــاده تاریــخ کاشــی کاری ایــوان صحــن حــر بــن یزیــد ریاحــی از ســال 1330توســط یکــی از رجــال دوره اخیــر قاجــاری بــا نــام شــجاع
الســلطان همدانــی
گفتگــوی مرحــوم بابــا قاســم خــادم باشــی، خــادم مســجد جامــع عباســی اصفهــان بــا خداونــد در صحــرای محشــر
نسخه خطی حاوی اطلاعات و آ گاهی هایی درباره امامزاده قاسم تجریش
متن نوعی وقف نامه در یک مهر
اشارت یک شاعر صوفی به حضور سپاه روس در ایران
جنگ اخباری اصولی در شعر صدرالممالک اردبیلی
اشعار صدرالممالک
پاسخ میرزای شیرازی به پرسشی درباره صحن حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟


کلیدواژه‌ها