نسخه خوانی 15

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.67525

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دوازدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
تاریخ فوت شماری از رجال و عالمان ایران در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری
شورش یک صوفی در دوره صفوی در چند بیت شعر
برابرسازی کلمات بر اساس حروف ابجد
گزارشی از کشور ژاپن در یک کتاب جغرافی فارسی از سال 1281 ق / 1864 جها ننما
وقتی نخست وزیر شاه عباس نزد شیخ بهایی ریاضی می خواند
نامه درخواست عینک از دوره صفوی
اردوبادی های دوره صفوی، اهل قلم یا اهل سپاهیگری؟

کلیدواژه‌ها