نسخه خوانی 8

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب هشتمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
•سخنان قصار سلطان محمد خدابنده
•غارت کتابخانه ای در اصفهان توسط منوچهر خان گرجی و یافت شدن آن کتابها پس از شصت سال
•یادداشت پسر سررشته دار کل مملکت خراسان در سال 1308 ق. درباره باران آمدن و ارزانی نرخ غله و ...
•سلاطین مغول مدافع حکمت
•یک وقفنامه از شاه سلطان حسین
•مدرسه خراب قزوین
•مساحت ربع مسکون )اندازه گیری محیط زمین در زمان مأمون عباسی(
•موضع مجلسی اول درباره نقل قصه های رستم و اسفندیار
•در روزگار صفوی، سکنه هنود و ماوراء النهری مدینه به شیعیان آزار می رساندند
•وقتی ملا محمد تقی مجلسی اخبار شاه عباس و کشتن فرزندش را در یک کتاب قدیمی می یابد
•شکسته شدن بت هندی ها به امر مجلسی در اصفهان
•یک خبر شگفت و ادبیات عجایب نگاری
•برگی از پیشینه تصحیح متن
•نوشته روی سنگی که از زیر نهری در شوشتر در سال 1102 درآمد
•تسلط شاه اسماعیل بر تبریز
•قضاوت درباره باستان شناسان فرنگی در 115 سال پیش.

کلیدواژه‌ها