نویسنده = سیدعلی میرافضلی
نُه غزل از خسروی هروی شاعر قرن نهم ق

دوره 34، شماره 204، بهمن و اسفند 1402، صفحه 119-126

سیدعلی میرافضلی


نسخۀ نویافتۀ رباعیات اوحدالدین کرمانی

دوره 34، شماره 203، آذر و دی 1402، صفحه 195-217

سیدعلی میرافضلی


رباعیات فارسی در پنج دستنویس کهن

دوره 34، شماره 202، مهر و آبان 1402، صفحه 25-48

سیدعلی میرافضلی


رباعیات اسیر شهرستانی در دیوان خاقانی

دوره 34، شماره 200، خرداد و تیر 1402، صفحه 295-312

سیدعلی میرافضلی


رباعیات نویافتۀ هلالی

دوره 34، شماره 199، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 87-106

سیدعلی میرافضلی


زین‌الدین اسعد نسوی؛ حکیم و شاعرِ گمنام سدۀ هفتم هجری

دوره 33، شماره 197، آذر و دی 1401، صفحه 23-38

سیدعلی میرافضلی


نقد انتسابِ رباعیات ناصر بخارایی

دوره 33، شماره 195، مرداد و شهریور 1401، صفحه 117-135

سیدعلی میرافضلی


بررسی رباعیات عصمت بخارایی

دوره 33، شماره 194، خرداد و تیر 1401، صفحه 199-214

سیدعلی میرافضلی


مجادلۀ ادبی بهاءالدین خجندی و سعید هروی

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 131-148

سیدعلی میرافضلی


اشعار نویافتۀ نرگسی ابهری

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 49-62

سیدعلی میرافضلی


مصطفی عالی افندی و حکیم عمر خیّام

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 191-218

سیدعلی میرافضلی