زین‌الدین اسعد نسوی؛ حکیم و شاعرِ گمنام سدۀ هفتم هجری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.73988

چکیده

 حکیم زین‌الدین اسعد نسوی، در سدۀ هفتم هجری می‌زیسته و از یاران و همراهانِ حکیم نامدارِ ایرانی خواجه افضل‌الدین کاشانی بوده است. متأسفانه تذکره‌ها و منابع رجالی یا در مورد او سکوت کرده‌اند، یا ‌آنچه آورده‌اند، مشتمل بر لفّاظی و کلیات است و هیچ اطلاعی از دوران حیات او به دست نمی‌دهند. نام این حکیم نخستین بار در مصنّفات افضل با احترام بسیار آمده است. در سفاین ادبی، اشعاری به نام او دیده می‌شود که ارتباط او را با افضل کاشانی به خوبی نشان می‌دهد. تنها قصیدۀ او که به دست ما رسیده، تقریر منظوم مباحث رسالۀ مدارج الکمال افضل است. برخی از رباعیات منسوب به زین نسوی  به نام حکیم عمر خیام، سنایی غزنوی و افضل کاشانی نیز شهرت دارد. در مقالۀ حاضر، اطلاعاتی که در مورد زندگی او به‌جا مانده است، به همراه اشعار گرد آمده از سفاین و مجموعه‌های خطی، عرضه می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها