نقد انتسابِ رباعیات ناصر بخارایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74028

چکیده

ناصر بخارایی، از غزلسرایان سرشناس قرن هشتم هجری
و از ه معصران حافظ و سلمان ساوجی است. او فردی درویش
بود و سفرهای بسیار کرد. از نکات جالب زندگی ناصر، دیدارش
با سلمان ساوجی در بغداد است که راه شاعر را به دربار سلطان
776 ق( باز کرد. دیوان ناصر بخارایی مشتمل - اویس )حک. 757
بر 8500 بیت شعر است که بخش عمدۀ آن را غزل ها و قصاید او
تشکیل می دهد. مرحوم دکتر مهدی درخشان دیوان اشعار ناصر
بخارایی را تصحیح و در سال 1353 شمسی منتشر کرد. این کتاب،
دربردارندۀ 24 رباعی کامل و یک رباعی ناقص است که اغلب آن ها
ع معتبر به نام شاعران دیگر یافت می شود و به دلیل تقدّم 􀀣 در مناب
ع، نمی توان آ نها را سرودۀ ناصر دانست. موضوع مقالۀ 􀀣 زمانیِ مناب
حاضر، نقد و بررسی رباعیات منسوب به ناصر بخارایی است.

کلیدواژه‌ها